РЕШЕНИЕ

1494
Booking.com INT

1. Задача за една минута

Bitcoin Exchange CEX.IO

Еве го и решението:

Од резултатот на првиот ред можеме да видиме дека коњот има вредност 10.

Во втората линија, можеме да заклучиме дека за овие две непознати останува 8 кога ќе ја исфрлиме вредноста на коњот (10). Тоа значи дека секоја потковица има вредност 4.

Во третиот ред, имаме слика со две потковици (кои имаат вредност 4) и две чизми (кои сега ќе имаат вредност 2). Важно е да се забележи дека во последниот ред на сликата нема две чизми, туку една, и како што не се две потковици, туку една.

Значи, доаѓаме до резултат од сите сликички:

Коњ = 10
Една потковица = 2
Една чизма = 1

Друга работа на која треба да се обрне внимание (не учеле во основно училиште), а тоа е да множењето има предност пред собирањето. Значи, прво множиме 10 и 2 па ја додаваме вредноста на чизмата + 1.

На крајот, резултатот од равенката е 21.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...