Позитивна мисла | Робовладател

1125

Модерните робови не се во синџири, туку во долгови.