Позитивна мисла | Робовладател

1031

Модерните робови не се во синџири, туку во долгови.