Позитивна мисла | Робовладател

1107

Модерните робови не се во синџири, туку во долгови.